تدبر در قرآن

دوره آموزشی «تدبر در قرآن کریم»

تدبر در قرآن

دوره آموزشی «تدبر در قرآن کریم»

فایل صوتی جلسات دوره

۰۱

۰۲

۰۳

۰۴

۰۵

۰۶

۰۷

۰۸

۰۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴