کارگاه آموزشی تکنیک های همسرداری

موسسه فرهنگی قرآن و عترت روح الجنان کارگاه آموزشی تکنیک های همسرداری توسط استاد آقای دکتر محسن ایمانی (مدیر گروه علوم تربیتی و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس )برگزار میکند.