دوره مجازی آشنایی با نهج البلاغه با عنوان حیات علوی توسط استاد گرامی آقای دکتر سهیلی

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

جلسه نهم

جلسه دهم

جلسه یازدهم

دیدگاهتان را بنویسید