مقاله آسیب‌شناسی اخلاق سیاسی کارگزاران حکومت

کارگزاران حکومتی، به دلیل برخورداری از منصب و جایگاه حکومتی ممکن است دچار آفات و آسیبهایی شوند. این آسیبها به آسیبهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اعتقادی تقسیم میشود. مهمترین مصداقهایی که امام علی در نهجالبلاغه مورد توجه و تأکید قراردادهاند، عبارت است از سازشکاری، وابستگی به بیگانگان،
دنیاطلبی و بی توجهی به اصل مشورت. این آسیبها و عوامل مؤثر در بروز آنها و پیامدها و ناهنجاریه‌ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ناشی از آنها در آئین زمامداری امام علی مورد توجه قرار گرفته است. شناخت این آسیبها با عنایت به سیره سیاسی امام علی و با مطالعه محوری نهج‌البلاغه در اتخاذ رویکرد مناسب توسط کارگزاران نظام اسلامی کاربرد دارد.

دانلود این کتاب

دیدگاهتان را بنویسید