جناب آقای دکتر حمیدرضا بصیری

تحصیلات:

 • دکتری فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری

 

سمت:

 • استادیار دانشکده الهیات دانشگاه علامه طباطبایی
 • قائم مقام و مدیر آموزشی معاونت آموزشی دانشگاه مطهری
 • عضو هیأت مؤسس روح الجنان

 

فعالیت آموزشی:

تدریس دروس:

 • فقه
 • مقدمه علم حقوق
 • روانشناسی عمومی
 • جامعه شناسی عمومی
 • مدیریت عمومی
 • متون اسلامی
 • روش تحقیق در علوم انسانی
 • روشهای یادگیری آموزشی
 • فن سخنوری
 • معارف اسلامی