سرکار خانم زهرا فائق

تحصیلات

  • کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران.

 

سمت

  • عضو هیأت مؤسس و هیأت مدیره مؤسسه فرهنگی روح الجنان.