جناب آقای دکتر مجتبی فائق

تحصیلات

 • مهندسی عمران
 • دکتری علوم قرآن و حدیث پژوهشکده نهج البلاغه

 

سمت

 • استادیار دانشگاه رودهن
 • عضو هیأت علمی پژوهشکده نهج البلاغه
 • مدیر عامل، عضو هیأت مؤسس و هیأت مدیره مؤسسه فرهنگی روح الجنان

 

فعالیت آموزشی

تدریس دروس:

 • آشنایی با قرآن کریم
 • تفسیر موضوعی قرآن
 • تفسیر موضوعی نهج البلاغه
 • اندیشه اسلامی ۱
 • اندیشه اسلامی ۲
 • اخلاق اسلامی
 • حقوق در اسلام
 • وصایا
 • منابع اسلامی
 • عربی

 

آثار

 • اصول مربوط به اندیشه و گفتار و رفتار در قرآن کریم
 • آسیب شناسی کارگزاران حکومت از دیدگاه نهج البلاغه