جناب آقای دکتر محمدرضا شاهرودی

تحصیلات

 • دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران

 

سمت

 • دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه تهران
 • رییس مجمع عمومی هیأت مؤسس روح الجنان

 

فعالیت آموزشی

تدریس دروس:

 • علوم قرآنی
 • تفسیر
 • تاریخ قرآن
 • حدیث
 • رجال
 • فقه
 • روش تحقیق
 • تاریخ حدیث
 • آشنایی با نهج البلاغه
 • معارف اسلامی

 

آثار:

 • احکام جمله ها و شبه جمله ها با تأکید برآیات قرآن کریم
 • مجموعه سؤالهای کارشناسی ارشد