سومین اثرموسسه فرهنگی قرآن و عترت روح الجنان توسط انتشارات نسیم جانان به منتشر شد.